Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 35 + 36           Năm 2018 Ngày 05 tháng 7 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
03-07-2018 Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính. 02
04-07-2018 Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND quy định tiêu chí xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. 08
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
20-06-2018 Quyết định số 1573/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 10
28-06-2018 Quyết định số 1634/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 57
28-06-2018 Quyết định số 1635/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 73