Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 71 + 72           Năm 2019 Ngày 04 tháng 12 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
03-12-2019 Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý khu du lịch, điểm du lịch. 03
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
07-11-2019 Quyết định số 2722/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ. 10
21-11-2019 Quyết định số 2829/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ. 13
25-11-2019 Quyết định số 2839/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ. 17
26-11-2019 Quyết định số 2852/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở có liên quan trên địa bàn thành phố. 19
26-11-2019 Quyết định số 2860/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã. 22
03-12-2019 Quyết định số 2924/QĐ-UBND về việc bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ. 29
07-11-2019 Kế hoạch số 161/KH-UBND thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 31
26-11-2019 Kế hoạch số 170/KH-UBND thực hiện sắp xếp, sáp nhập ấp, khu vực trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 52