Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 67 + 68           Năm 2019 Ngày 16 tháng 10 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
30-09-2019 Quyết định số 2321/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố. 02
30-09-2019 Quyết định số 2324/QĐ-UBND ban hành danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của thành phố Cần Thơ. 05
10-10-2019 Quyết định số 2420/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2670/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 08
10-10-2019 Quyết định số 2429/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 11
15-10-2019 Quyết định số 2487/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố. 57
03-10-2019 Kế hoạch số 149/KH-UBND về việc triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040” trên địa bàn thành phố. 60