Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 33 + 34           Năm 2020 Ngày 16 tháng 9 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
07-09-2020 Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND về việc ban hành giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. 03
09-09-2020 Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND quy định đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và vật nuôi là thủy sản. 10
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
24-08-2020 Quyết định số 1734/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tư pháp. 39
24-08-2020 Quyết định số 1735/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp. 43
24-08-2020 Quyết định số 1736/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ. 52
26-08-2020 Quyết định số 1759/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố. 56
28-08-2020 Quyết định số 1772/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế. 60