Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 19 + 20           Năm 2020 Ngày 16 tháng 6 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
12-06-2020 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B. 03
Ủy ban nhân dân thành phố
21-05-2020 Quyết định số 1040/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ. 18
02-06-2020 Quyết định số 1110/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố. 20
08-06-2020 Quyết định số 1135/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố. 32
10-06-2020 Quyết định số 1144/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 38
10-06-2020 Quyết định số 1145/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Công Thương; Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 49
15-06-2020 Quyết định số 1176/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố. 54
21-05-2020 Chỉ thị số 07/CT-UBND tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 57