"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2009           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 241 văn bản được ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2009 Chỉ thị số 16/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác chỉ đạo thu thuế năm 2009.
31-12-2009 Chỉ thị số 17/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
31-12-2009 Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Quyết định số 55/2008/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế công nhận các danh hiệu văn hóa trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
31-12-2009 Quyết định số 70/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
30-12-2009 Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010.
29-12-2009 Quyết định số 68/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành mức giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
25-12-2009 Nghị quyết số : 09/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc phân bổ dự toán các khoản thu được để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước năm 2010.
25-12-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2009 và một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2010.
25-12-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2010.
24-12-2009 Nghị quyết số : 06/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về việc điều chỉnh tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách năm 2010 của quận Ninh Kiều.
24-12-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2010.
24-12-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về việc Quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2010 của quận Ninh Kiều.
24-12-2009 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2010.
24-12-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất từ đến năm 2015 của quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
24-12-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc điều chỉnh Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2009 về việc phân loại đơn vị hành chính phường Thới Long và phường Long Hưng thuộc quận Ô Môn.
23-12-2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2010.
23-12-2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về dự toán ngân sách quận và phân bổ thu chi ngân sách năm 2010 quận Bình Thủy.
23-12-2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2009 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất từ 2009 - 2015 của quận Bình Thủy.
22-12-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội - quốc phòng an ninh năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2010.
22-12-2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2010 của quận Thốt Nốt.
Chuyển tới trang:  /13     Số văn bản mỗi trang: 
32,305,784 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner