"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2011           Ủy ban nhân dân quận Ô Môn           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 11 văn bản do Ủy ban nhân dân quận Ô Môn ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-10-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn.
28-07-2011 Chỉ thị số 07/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về việc tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng trong công tác tổ chức, quản lý đơn vị, chấn chỉnh lề lối làm việc, thực hiện kỷ cương pháp luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, công chức, viên chức.
04-07-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận Ô Môn.
27-06-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đội Quản lý trật tự đô thị quận Ô Môn.
27-06-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý đô thị quận Ô Môn.
23-06-2011 Chỉ thị số 06/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về việc tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan nhà nước, để tiến tới xây dựng chính quyền điện tử ở quận Ô Môn.
10-05-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc quận Ô Môn.
18-04-2011 Chỉ thị số 03/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về việc lập lại trật tự, kỷ cương đô thị trong công tác xây dựng trên địa bàn quận Ô Môn.
11-01-2011 Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
11-01-2011 Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về việc tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ tịch.
04-01-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý liên chợ quận Ô Môn.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,282,716 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner