"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2024           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 11 văn bản được ban hành trong năm 2024:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-06-2024 Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về công tác thi đua, khen thưởng.
10-05-2024 Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ (nay là thành phố Cần Thơ) và Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về lĩnh vực tài chính, ngân sách.
09-04-2024 Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2023 - 2024.
05-04-2024 Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.
26-03-2024 Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.
27-02-2024 Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định giá tính thuế tài nguyên năm 2024 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
27-02-2024 Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế vận hành, thu thập, cập nhật, khai thác và quản lý Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
31-01-2024 Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 72/2006/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định chế độ thông tin báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
24-01-2024 Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định giá tiêu thụ nước sạch tại đô thị và khu vực nông thôn.
17-01-2024 Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương.
17-01-2024 Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
35,062,719 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner