"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2022           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 53 văn bản được ban hành trong năm 2022:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-12-2022 Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
15-12-2022 Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông.
09-12-2022 Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi điểm e khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Cần Thơ.
09-12-2022 Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2023 đến năm 2025.
09-12-2022 Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức thu, miễn, giảm các khoản phí, lệ phí.
09-12-2022 Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”.
09-12-2022 Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố bổ sung khoản 3 Điều 3 Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
09-12-2022 Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và đối tượng khó khăn khác chưa được quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP.
09-12-2022 Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
21-11-2022 Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.
16-11-2022 Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.
04-11-2022 Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải.
02-11-2022 Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
17-10-2022 Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định quản lý, khai thác Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực.
07-10-2022 Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố.
06-10-2022 Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn.
04-10-2022 Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định quản lý chuyển giao công nghệ và thẩm định công nghệ dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
27-09-2022 Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp thẩm quyền quản lý bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
26-09-2022 Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương.
13-09-2022 Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
32,253,758 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner