"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2010           Hội đồng nhân dân thành phố           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 25 văn bản do Hội đồng nhân dân thành phố ban hành trong năm 2010:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-12-2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015.
03-12-2010 Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011.
03-12-2010 Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2011 (năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách).
03-12-2010 Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 của thành phố Cần Thơ.
03-12-2010 Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2011 đến năm 2015.
03-12-2010 Nghị quyết số 16/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
03-12-2010 Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 83/2006/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định danh mục và mức thu phí, lệ phí.
03-12-2010 Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng, an ninh.
03-12-2010 Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về ban hành chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
03-12-2010 Nghị quyết số 20/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Cần Thơ.
03-12-2010 Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về quy định một số mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
03-12-2010 Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về mức giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
03-12-2010 Nghị quyết số 23/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chủ trương khai thác và phát triển quỹ đất thành phố Cần Thơ giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020.
03-12-2010 Nghị quyết số 24/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục thực hiện “Đề án đào tạo ở nước ngoài nguồn nhân lực có trình độ sau đại học cho thành phố Cần Thơ giai đoạn 2005 - 2011”.
03-12-2010 Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân thường trực tại quận, huyện, xã, phường, thị trấn; Ban bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn và Tổ bảo vệ dân phố ở ấp, khu vực; Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã; quy định mức khoán và hỗ trợ kinh phí hoạt động của các đoàn thể cấp xã, ấp, khu vực và mức phụ cấp cho Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cấp xã.
25-06-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và các giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2010.
25-06-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Quy định về mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; mức chi tiếp khách trong nước đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ.
25-06-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.
25-06-2010 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố.
25-06-2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi Nghị quyết số 06/2004/NQ.HĐND6 ngày 15 tháng 01 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
32,242,344 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner