"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Kinh tế - Xã hội (Năm 2018)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 9 văn bản thuộc lĩnh vực Kinh tế - Xã hội được ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-12-2018 Quyết định số 3228/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.
07-12-2018 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc ban hành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 thành phố Cần Thơ. (Đăng từ Công báo số 75 + 76 đến số 79 + 80).
07-12-2018 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc bổ sung danh mục chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố.
07-12-2018 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019.
23-07-2018 Kế hoạch số 118/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện “Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030” tại thành phố Cần Thơ.
16-05-2018 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố đẩy mạnh các hoạt động, giải pháp nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thành phố Cần Thơ năm 2018.
02-02-2018 Quyết định số 328/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
01-02-2018 Kế hoạch số 27/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.
15-01-2018 Kế hoạch số 12/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Chủ đề năm 2018 “Kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,312,504 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner