"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 09 + 10           Năm 2022 Ngày 18 tháng 2 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
09-02-2022 Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND quy định Danh mục tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình, tài sản chưa đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định thuộc phạm vi quản lý của thành phố Cần Thơ. 03
14-02-2022 Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 55/2009/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế tuyên dương, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 11
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
25-01-2022 Quyết định số 272/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ. 13
26-01-2022 Quyết định số 317/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Phong Điền. 22
27-01-2022 Quyết định số 409/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thới Lai. 30
27-01-2022 Quyết định số 410/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cờ Đỏ. 38
27-01-2022 Quyết định số 411/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Vĩnh Thạnh. 46
28-01-2022 Quyết định số 469/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Cờ Đỏ. 52
28-01-2022 Quyết định số 476/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thới Lai. 63
28-01-2022 Quyết định số 517/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Bình Thủy. 69
28-01-2022 Quyết định số 535/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông. 78
07-02-2022 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm thực thi nhiệm vụ, công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 81
09-02-2022 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc điều hành thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022. 85
32,258,050 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner