"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 11 + 12           Năm 2008 Ngày 15 tháng 2 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
22-01-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Cần Thơ. 04
23-01-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với xã viên hành nghề xe lôi, xe ba gác máy trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 15
24-01-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND về lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm. 19
25-01-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND về phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm. 22
25-01-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND về phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi. 25
25-01-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND về ban hành một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Cần Thơ. 30
25-01-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND về việc phân cấp về thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản. 35
25-01-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND về mức thu học phí của Trường Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố Cần Thơ. 37
21-01-2008 Chỉ thị số 05/2008/CT-UBND về việc phát động Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình năm 2008. 39
Hội đồng nhân dân quận Ô Môn
28-12-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2007 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2008. 43
28-12-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về việc Quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 của quận Ô Môn. 57
28-12-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về việc khoán kinh phí chi quản lý hành chính ngân sách quận năm 2008. 76
28-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND về việc phân bổ nguồn vốn xây dựng cơ bản năm 2008 của quận Ô Môn. 80
28-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND về việc thông qua Tờ trình phân loại hành chính cấp quận. 84
28-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản. 86
Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh
14-12-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh. 88
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
15-01-2008 Quyết định số 110/QĐ-UBND v/v thu hồi đất (đợt 2) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu Tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây Đô, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng. 97
16-01-2008 Quyết định số 132/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ thời kỳ 2006 - 2020. 100
16-01-2008 Quyết định số 142/QĐ-UBND v/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2726/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2007 đến năm 2010. 112
Hội đồng nhân dân quận Ô Môn
28-12-2007 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát năm 2008 của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn. 115
28-12-2007 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2008 của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn. 118
35,061,049 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner