"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 35 + 36           Năm 2009 Ngày 15 tháng 4 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân quận Cái Răng
12-03-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Cái Răng. 03
12-03-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ quận Cái Răng. 07
12-03-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Cái Răng. 13
12-03-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin quận Cái Răng. 17
Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền
19-03-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Phong Điền. 21
19-03-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 26
Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh
26-03-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh. 33
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
02-04-2009 Quyết định số 1000/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ. 52
02-04-2009 Quyết định số 1001/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ. 54
03-04-2009 Quyết định số 1003/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 24 hộ tại huyện Phong Điền bị ảnh hưởng bởi Dự án đường nối thị xã Vị Thanh với thành phố Cần Thơ. 77
Sở Ngoại vụ
01-04-2009 Quyết định số 212/QĐ-SNGV về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong công tác quản lý hoạt động có yếu tố nước ngoài của Sở Ngoại vụ. 81
32,254,029 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner