"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 75 + 76           Năm 2009 Ngày 15 tháng 8 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
28-07-2009 Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính. 03
31-07-2009 Quyết định số 41/2009/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật. 13
Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ
07-07-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009. 17
07-07-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm và điều chỉnh bổ sung chi ngân sách huyện 6 tháng cuối năm 2009. 24
07-07-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND về việc lập kế hoạch sử dụng đất huyện Cờ Ðỏ năm 2009. 67
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
28-07-2009 Quyết định số 2236/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2726/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2007 đến năm 2010. 72
28-07-2009 Quyết định số 2238/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất để xây dựng Trạm bơm PS-f tuyến cống thu gom Nam sông Cần Thơ thuộc Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cần Thơ tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 86
32,239,101 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner