"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 03 + 04           Năm 2011 Ngày 20 tháng 01 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
05-01-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế quản lý, vận động, thu hút, điều phối và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 04
Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy
20-12-2010 Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011. 05
Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều
27-12-2010 Chỉ thị số 05/2010/CT-UBND về việc mở đợt tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Mão 2011 (từ ngy 01/01 - 28/02/2011). 18
Ủy ban nhân dân quận Ô Môn
04-01-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý liên chợ quận Ô Môn. 21
Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền
16-12-2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND về việc điều chỉnh Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền. 25
16-12-2010 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 5 năm 2011 - 2015 huyện Phong Điền. 27
16-12-2010 Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2011 huyện Phong Điền. 36
16-12-2010 Nghị quyết số SỐ 06/2010/NQ-HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2010 và một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2011. 43
Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt
17-12-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội - quốc phòng an ninh năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011. 49
Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh
17-12-2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011. 56
17-12-2010 Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 huyện Vĩnh Thạnh. 65
17-12-2010 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND về phân bổ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011. 76
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
06-01-2011 Quyết định số 11/QĐ-UBND về việc hủy bỏ dự án đầu tư Khu du lịch Cái Khế do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư. 84
05-01-2011 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường công tác thu thuế năm 2011. 85
32,288,161 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner