"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 51 + 52           Năm 2013 Ngày 25 tháng 7 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố
05-07-2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô. 03
05-07-2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND về việc bổ sung Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định danh mục và mức thu phí, lệ phí. 05
05-07-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND quy định mức chi cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. 08
05-07-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND về việc quy định mức chi cho công tác cải cách hành chính nhà nước. 11
05-07-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND về đặt tên đường và đổi tên công trình công cộng. 14
05-07-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND về hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho Công an viên ở ấp và Ấp đội trưởng, Khu vực trưởng quân sự. 25
05-07-2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND về việc quy định một số chế độ đối với Đội công tác xã hội tình nguyện ở xã, phường, thị trấn. 27
Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
03-07-2013 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016. 29
03-07-2013 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016. 30
05-07-2013 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2013 tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2013. 32
32,325,576 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner