"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 15 + 16           Năm 2024 Ngày 07 tháng 2 năm 2024
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
31-01-2024 Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 72/2006/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định chế độ thông tin báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 03
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
29-01-2024 Quyết định số 163/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện. 04
30-01-2024 Quyết định số 181/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân cấp huyện. 07
30-01-2024 Quyết định số 198/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải. 09
31-01-2024 Quyết định số 197/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải. 12
31-01-2024 Quyết định số 199/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ. 15
31-01-2024 Quyết định số 209/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải. 18
24-01-2024 Kế hoạch số 19/KH-UBND công tác văn thư, lưu trữ năm 2024. 22
29-01-2024 Kế hoạch số 21/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ, gắn với thực hiện nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thành phố Cần Thơ năm 2024. 30
31-01-2024 Kế hoạch số 24/KH-UBND tổ chức Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XI năm 2024. 49
35,058,045 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner