"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 09 + 10           Năm 2024 Ngày 26 tháng 01 năm 2024
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
17-01-2024 Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 03
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
03-01-2024 Kế hoạch số 01/KH-UBND công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024. 18
03-01-2024 Kế hoạch số 02/KH-UBND quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024. 31
03-01-2024 Kế hoạch số 03/KH-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2024. 38
05-01-2024 Kế hoạch số 04/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác trợ giúp pháp lý năm 2024. 45
05-01-2024 Kế hoạch số 05/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ quy định chính sách hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo bền vững giai đoạn 2024 - 2025. 55
05-01-2024 Kế hoạch số 06/KH-UBND thực hiện Đề án “Phát triển hệ thống đánh giá diện rộng cấp quốc gia đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hội nhập quốc tế của giáo dục phổ thông giai đoạn 2022 - 2030” trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 59
05-01-2024 Kế hoạch số 07/KH-UBND triển khai thực hiện Dự án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 65
35,064,713 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner