"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 29 + 30           Năm 2024 Ngày 03 tháng 4 năm 2024
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
26-03-2024 Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. 03
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
25-03-2024 Quyết định số 641/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phê duyệt tạo lập, cập nhật, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức. 05
25-03-2024 Quyết định số 651/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ. 14
27-03-2024 Quyết định số 665/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế. 16
28-03-2024 Quyết định số 678/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nội vụ. 20
29-03-2024 Quyết định số 724/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thành phần hồ sơ phải số hóa trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 26
28-03-2024 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 29
25-03-2024 Kế hoạch số 62/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 416/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới. 34
28-03-2024 Kế hoạch số 67/KH-UBND hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2024. 48
28-03-2024 Kế hoạch số 68/KH-UBND phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2024. 56
28-03-2024 Kế hoạch số 69/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới. 70
35,059,627 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner