"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 155 + 156           Năm 2014 Ngày 12 tháng 12 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố
05-12-2014 Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định danh mục và mức thu phí, lệ phí. 03
05-12-2014 Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND về việc bổ sung Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; mức chi tiếp khách trong nước đến thăm, làm việc tại thành phố Cần Thơ. 06
05-12-2014 Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND về việc thông qua bảng giá đất định kỳ 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 09
05-12-2014 Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND về đặt tên đường và công trình công cộng. 12
05-12-2014 Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND về mức chi nhuận bút, bồi dưỡng trong các hoạt động văn hóa, thông tin và nghệ thuật. 35
05-12-2014 Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND về mức hỗ trợ Nhân viên kiêm nhiệm phục vụ đọc sách, báo tại Điểm Bưu điện - Văn hóa xã. 43
05-12-2014 Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND về mức hỗ trợ Học sinh Trường Dạy trẻ khuyết tật thành phố Cần Thơ. 45
05-12-2014 Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND về chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2015 - 2020. 47
05-12-2014 Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND quy định về diện tích nhà ở bình quân khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố Cần Thơ. 52
05-12-2014 Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND quy định một số mức chi đặc thù cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và công tác hòa giải ở cơ sở. 54
05-12-2014 Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND quy định một số mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. 63
05-12-2014 Nghị quyết số 21/2014/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 68
Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
05-12-2014 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2013. 73
05-12-2014 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về việc thông qua Chương trình phát triển đô thị thành phố Cần Thơ giai đoạn 2015 - 2020. 84
32,240,316 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner