"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 159 + 160           Năm 2014 Ngày 16 tháng 12 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
05-12-2014 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2015. 03
05-12-2014 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất trong năm 2015. 28
05-12-2014 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về công trình công cộng thuộc thẩm quyền đặt tên của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. 46
05-12-2014 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về bãi bỏ Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường đến năm 2020. 50
05-12-2014 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về việc tạm giao tổng biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính và quyết định số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015 của thành phố Cần Thơ. 52
05-12-2014 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố bầu. 65
05-12-2014 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 69
05-12-2014 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. 79
05-12-2014 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. 82
32,239,786 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner