"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 41 + 42           Năm 2020 Ngày 27 tháng 10 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
15-10-2020 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2021. 03
15-10-2020 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2021. 05
15-10-2020 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2021. 07
15-10-2020 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung danh mục dự án đầu tư thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 thành phố Cần Thơ. 09
15-10-2020 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về việc điều chỉnh phân bổ dự toán chi ngân sách thành phố Cần Thơ năm 2020. 16
Ủy ban nhân dân thành phố
06-10-2020 Quyết định số 2157/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã. 20
07-10-2020 Quyết định số 2165/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố. 23
12-10-2020 Quyết định số 2189/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 27
12-10-2020 Quyết định số 2190/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 31
12-10-2020 Quyết định số 2201/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 38
13-10-2020 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố. 41
02-10-2020 Kế hoạch số 124/KH-UBND truyền thông về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 45
05-10-2020 Kế hoạch số 125/KH-UBND thực hiện Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 51
09-10-2020 Kế hoạch số 126/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực. 64
12-10-2020 Kế hoạch số 127/KH-UBND số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020 - 2025. 70
32,275,563 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner