"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 01 + 02           Năm 2006 Ngày 26 tháng 4 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố
22-12-2005 Nghị quyết số 41/2005/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2005 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2006. 03
22-12-2005 Nghị quyết số 42/2005/NQ-HĐND v/v Quyết định dự toán thu chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2006 của thành phố Cần Thơ. 12
22-12-2005 Nghị quyết số 43/2005/NQ-HĐND v/v phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2004 của thành phố Cần Thơ. 60
22-12-2005 Nghị quyết số 44/2005/NQ-HĐND về kinh phí hỗ trợ công tác xây dựng, kiểm tra và lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo văn bản quy phạm trên địa bàn thành phố. 64
22-12-2005 Nghị quyết số 45/2005/NQ-HĐND v/v thông qua Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố Cần Thơ đến năm 2010 và định hướng sử dụng đất đến năm 2020. 68
22-12-2005 Nghị quyết số 46/2005/NQ-HĐND về việc thông qua quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm. 74
22-12-2005 Nghị quyết số 47/2005/NQ-HĐND về chủ trương lập “Đề án đào tạo nghề cho lao động ngoại thành và chiến sĩ lực lượng vũ trang xuất ngũ thành phố Cần Thơ giai đoạn 2006 - 2010. 76
22-12-2005 Nghị quyết số 48/2005/NQ-HĐND v/v phê chuẩn tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp của thành phố Cần Thơ năm 2006. 78
22-12-2005 Nghị quyết số 49/2005/NQ-HĐND v/v bổ sung Nghị quyết số 24/2004/NQ-HĐND ngày 09/12/2004 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê chuẩn thành lập, sáp nhập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận. 84
22-12-2005 Nghị quyết số 50/2005/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. 86
22-12-2005 Nghị quyết số 51/2005/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. 90
22-12-2005 Nghị quyết số 52/2005/NQ-HĐND về việc phê duyệt phương án huy động vốn và trả nợ vốn vay. 93
Ủy ban nhân dân thành phố
05-12-2005 Quyết định số 73/2005/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em quận, huyện và Ban Dân số, Gia đình và Trẻ em xã, phường, thị trấn. 97
06-12-2005 Quyết định số 74/2005/QĐ-UBND phê duyệt Phương án chuyển đổi tổ chức quản lý từ Ban quản lý chợ, Tổ quản lý chợ loại III sang hình thức Doanh nghiệp quản lý chợ. 104
02-12-2005 Chỉ thị số 22/2005/CT-UBND về tăng cường tổ chức và hoạt động của cơ quan tư pháp cấp huyện và xã. 109
32,312,345 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner