"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 31 + 32           Năm 2010 Ngày 10 tháng 4 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy
23-12-2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2010. 03
23-12-2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND về dự toán ngân sách quận và phân bổ thu chi ngân sách năm 2010 quận Bình Thủy. 11
23-12-2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2009 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất từ 2009 - 2015 của quận Bình Thủy. 16
Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy
31-07-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy. 18
20-08-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế quận Bình Thủy. 38
23-09-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy. 44
23-09-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế quận Bình Thủy. 48
21-12-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp. 51
Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều
08-03-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra quận Ninh Kiều. 56
27-01-2010 Chỉ thị số 03/2010/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2010. 61
25-02-2010 Chỉ thị số 04/2010/CT-UBND về việc điều hành thu, chi ngân sách năm 2010. 65
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
25-02-2010 Quyết định số 544/QĐ-UBND về việc thu hồi đất xây dựng Đường dẫn vào Trường Trung học cơ sở Trung Thạnh xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ. 70
27-02-2010 Quyết định số 573/QĐ-UBND ban hành Chương trình công tác năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 73
32,248,696 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner