"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 61 + 62           Năm 2010 Ngày 25 tháng 7 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố
25-06-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và các giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2010. 03
25-06-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ban hành Quy định về mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; mức chi tiếp khách trong nước đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ. 10
25-06-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. 18
25-06-2010 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND về việc sửa đổi Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố. 20
25-06-2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND về việc sửa đổi Nghị quyết số 06/2004/NQ.HĐND6 ngày 15 tháng 01 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. 23
25-06-2010 Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND về việc đặt tên đường trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 25
25-06-2010 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND về chủ trương xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2020. 33
25-06-2010 Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015. 36
25-06-2010 Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn và các đối tượng chính sách xã hội khác đến năm 2020. 39
25-06-2010 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND về chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ. 41
Ủy ban nhân dân quận Ô Môn
15-07-2010 Chỉ thị số : 01/2010/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo công tác cải cách hành chính theo mô hình “một cửa ứng dụng công nghệ thông tin” ở quận và mô hình “một cửa liên thông” ở 4 phường. 49
Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
25-06-2010 Nghị quyết số : 02/NQ-HĐND về việc bổ sung dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2010 tại Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2010. 52
32,248,834 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner