"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 113 + 114           Năm 2010 Ngày 18 tháng 10 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy
15-07-2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010. 03
Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai
11-08-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Thới Lai. 13
13-09-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện. 18
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
22-08-2010 Quyết định số 2625/QĐ-UBND về việc công bố hủy bỏ, sửa đổi và bổ sung thủ tục hành chính trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ. 23
22-08-2010 Quyết định số 2626/QĐ-UBND về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Cần Thơ. 39
24-09-2010 Quyết định số 2630/QĐ-UBND phê duyệt danh mục đề tài, dự án khoa học công nghệ thực hiện năm 2011 của thành phố Cần Thơ. 53
27-09-2010 Quyết định số 2657/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới bán buôn, mạng lưới bán lẻ trên địa bàn thành phố đến năm 2020. 65
Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy
15-07-2010 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009 quận Bình Thủy. 71
15-07-2010 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc bổ sung dự toán thu chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2010 tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân quận về dự toán ngân sách và phân bổ thu chi ngân sách năm 2010 quận Bình Thủy. 76
32,248,680 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner