"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 23 + 24           Năm 2023 Ngày 04 tháng 4 năm 2023
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố
17-03-2023 Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú tại Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức thu, miễn, giảm các khoản phí, lệ phí. 03
Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
17-03-2023 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 05
17-03-2023 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố Cần Thơ năm 2021. 06
17-03-2023 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn Chính phủ vay về cho vay lại năm 2022. 33
17-03-2023 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của các dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Cần Thơ từ các nguồn vốn ngân sách địa phương. 36
17-03-2023 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc giao chi tiết, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Cần Thơ từ các nguồn vốn ngân sách địa phương. 41
17-03-2023 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2023. 47
32,300,998 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner