"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 91 + 92           Năm 2021 Ngày 20 tháng 12 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
17-12-2021 Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định phân cấp cấp giấy phép xây dựng, giấy phép xây dựng có thời hạn. 03
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
02-12-2021 Quyết định số 3650/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 05
09-12-2021 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua năm 2022. 24
30-11-2021 Kế hoạch số 243/KH-UBND thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2030. 28
03-12-2021 Kế hoạch số 245/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, giai đoạn 2021 - 2025. 38
10-12-2021 Kế hoạch số 249/KH-UBND tổ chức sơ kết Phong trào thi đua “Thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2023 - 2025. 51
32,288,145 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner