"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 17 + 18           Năm 2021 Ngày 17 tháng 3 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố
05-03-2021 Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi và thời gian hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành phố Cần Thơ. 03
Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
05-03-2021 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban pháp chế, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách, Trưởng Ban văn hóa - xã hội của Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 12
05-03-2021 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2021. 13
05-03-2021 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2021. 14
05-03-2021 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) và danh mục dự án thực hiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (trên 10ha) năm 2021. 16
Ủy ban nhân dân thành phố
02-03-2021 Quyết định số 459/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 28
02-03-2021 Quyết định số 462/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 43
05-03-2021 Chỉ thị số 03/CT-UBND về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật. 46
02-03-2021 Kế hoạch số 47/KH-UBND thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2021. 49
10-03-2021 Kế hoạch số 51/KH-UBND phòng chống chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 60
32,237,998 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner