"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 19 + 20           Năm 2007 Ngày 10 tháng 4 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ
21-12-2006 Nghị quyết số 30/2006/NQ-HĐND về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2006 và phương hướng nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2007. 03
21-12-2006 Nghị quyết số 31/2006/NQ-HĐND về tình hình thu – chi ngân sách năm 2006 và dự toán thu – chi ngân sách năm 2007. 12
21-12-2006 Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND về các biện pháp chủ yếu phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2007 và những năm tiếp theo. 100
21-12-2006 Nghị quyết số 33/2006/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn năm 2006 của huyện Cờ Đỏ. 106
Văn bản khác
Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ
21-12-2006 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về việc miễn nhiệmTrưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ. 112
21-12-2006 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ. 113
21-12-2006 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Cờ Đỏ. 114
21-12-2006 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ. 115
21-12-2006 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ. 116
21-12-2006 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Cờ Đỏ nhiệm kỳ 2004 - 2009. 117
21-12-2006 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND về việc quyết định chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ năm 2007. 119
32,254,908 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner