"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 123 + 124           Năm 2015 Ngày 14 tháng 12 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố
04-12-2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. 03
04-12-2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 thành phố Cần Thơ. 11
04-12-2015 Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định danh mục và mức thu phí, lệ phí. 24
04-12-2015 Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND về đặt tên đường và công trình công cộng. 27
04-12-2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND về hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn và các đối tượng chính sách xã hội. 43
04-12-2015 Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND về mức hỗ trợ khen thưởng đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hóa, văn nghệ và cụm, khối thi đua. 46
04-12-2015 Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND về hỗ trợ tiền ăn đối với người già; hỗ trợ nhân viên làm việc tại Nhà nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa thành phố Cần Thơ. 60
04-12-2015 Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021. 62
04-12-2015 Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021. 67
04-12-2015 Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ mười tám Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 74
Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
04-12-2015 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. 78
04-12-2015 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. 81
32,325,496 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner