"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 125 + 126           Năm 2015 Ngày 16 tháng 12 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
04-12-2015 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. 02
04-12-2015 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2014. 11
04-12-2015 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2016. (Đăng Công báo từ số 125 + 126 đến số 127 + 128). 25
04-12-2015 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về danh mục chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020. 39
04-12-2015 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trong năm 2016. 53
04-12-2015 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về việc tạm giao tổng biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính và quyết định số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016 của thành phố Cần Thơ. 72
32,239,617 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner