Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 29 + 30 xuất bản ngày 15-05-2008: 33 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-04-2008 Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2007 về việc ban hành mức thu viện phí và một số dịch vụ y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 05 đến trang 06)
24-04-2008 Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bổ sung một số quy định tại Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy định mức giá các loại đất năm 2008 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 07 đến trang 09)
29-04-2008 Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. (từ trang 10 đến trang 11)
29-04-2008 Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. (từ trang 12 đến trang 13)
29-04-2008 Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. (từ trang 14 đến trang 15)
29-04-2008 Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. (từ trang 16 đến trang 17)
29-04-2008 Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Sở Công Thương thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. (từ trang 18 đến trang 19)
29-04-2008 Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Thanh tra thành phố thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. (từ trang 20 đến trang 21)
29-04-2008 Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. (từ trang 22 đến trang 23)
29-04-2008 Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Sở Khoa học và Công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. (từ trang 24 đến trang 25)
29-04-2008 Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. (từ trang 26 đến trang 27)
29-04-2008 Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Sở Xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. (từ trang 28 đến trang 29)
29-04-2008 Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Sở Giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. (từ trang 30 đến trang 31)
29-04-2008 Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. (từ trang 32 đến trang 33)
29-04-2008 Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. (từ trang 34 đến trang 35)
29-04-2008 Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. (từ trang 36 đến trang 37)
29-04-2008 Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. (từ trang 38 đến trang 39)
29-04-2008 Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. (từ trang 40 đến trang 41)
29-04-2008 Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. (từ trang 42 đến trang 43)
29-04-2008 Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều. (từ trang 44 đến trang 46)
29-04-2008 Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy. (từ trang 47 đến trang 49)
29-04-2008 Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Cái Răng. (từ trang 50 đến trang 52)
29-04-2008 Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Ô Môn. (từ trang 53 đến trang 55)
29-04-2008 Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thốt Nốt. (từ trang 56 đến trang 58)
29-04-2008 Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh. (từ trang 59 đến trang 61)
29-04-2008 Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ. (từ trang 62 đến trang 64)
29-04-2008 Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền. (từ trang 65 đến trang 67)
27-03-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ v/v Ban hành Quy chế Tổ chức tiếp công dân trên địa bàn huyện Cờ Đỏ. (từ trang 68 đến trang 78)
27-03-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ v/v Ban hành Chương trình hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. (từ trang 79 đến trang 91)
18-03-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc ban hành Quy chế xét công nhận “hộ gia đình chấp hành đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương” trên địa bàn huyện Phong Điền. (từ trang 92 đến trang 98)
21-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2007 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2008. (từ trang 99 đến trang 105)
21-12-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc Quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2008 của huyện Thốt Nốt. (từ trang 106 đến trang 109)
22-04-2008 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phát động phong trào thi đua kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2008). (từ trang 110 đến trang 111)
19,441,599 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner