"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2008           Hội đồng nhân dân thành phố           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 24 văn bản do Hội đồng nhân dân thành phố ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-11-2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2009.
27-11-2008 Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007 của thành phố Cần Thơ.
27-11-2008 Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2009 của thành phố Cần Thơ.
27-11-2008 Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về mức giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
27-11-2008 Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung một số mức thu phí, lệ phí.
27-11-2008 Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định mức thu, chi Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
27-11-2008 Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân cấp quản lý đầu tư, xây dựng cho Ủy ban nhân dân quận, huyện.
27-11-2008 Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về mức chi khen thưởng đối với các chuyên đề hội thi, hội diễn và phong trào đột xuất.
27-11-2008 Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chế độ chi nhuận bút, bồi dưỡng trong các hoạt động văn hóa thông tin và nghệ thuật; chế độ bồi dưỡng trong hoạt động sự nghiệp thể dục thể thao.
27-11-2008 Nghị quyết số 22/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về các biện pháp chủ yếu đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường của thành phố Cần Thơ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
27-11-2008 Nghị quyết số 23/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình thành phố Cần Thơ giai đoạn 2009 - 2011 và những năm tiếp theo.
27-11-2008 Nghị quyết số 24/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với xã viên hành nghề xe lôi, xe ba gác máy.
18-06-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2008.
18-06-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2008.
18-06-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê chuẩn mức bổ sung ngân sách năm 2008 cho quận, huyện.
18-06-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung một số mức thu phí, lệ phí tại Nghị quyết số 83/2006/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định danh mục và mức thu phí, lệ phí.
18-06-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi một số quy định của Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thông qua giá các loại đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2008.
18-06-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc mức chi khen thưởng và hỗ trợ khen thưởng đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hóa, văn nghệ, Cụm thi đua.
18-06-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức chi cho công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp thuộc thành phố Cần Thơ.
18-06-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về mức phụ cấp và chế độ công tác phí đối với cán bộ, công chức làm việc chuyên trách tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
32,237,097 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner