"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2013           Tất cả các cơ quan ban hành           Nghị quyết
Danh sách 16 Nghị quyết do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-12-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.
11-12-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc cho ý kiến bảng giá đất năm 2014 của thành phố Cần Thơ.
11-12-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc đặt tên đường và công trình công cộng.
11-12-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về mức chi hỗ trợ cho giáo viên mầm non.
11-12-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức chi cho công tác phổ cập giáo dục.
11-12-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về mức hỗ trợ phụ cấp, thù lao của những người hoạt động tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã.
11-12-2013 Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố thực hiện thí điểm thu hút nguồn nhân lực về thể thao thành tích cao của thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2013 - 2015.
11-12-2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển.
11-12-2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định mức hỗ trợ đối với lãnh đạo chuyên trách tại các hội đặc thù.
05-07-2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô.
05-07-2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc bổ sung Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định danh mục và mức thu phí, lệ phí.
05-07-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức chi cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.
05-07-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định mức chi cho công tác cải cách hành chính nhà nước.
05-07-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về đặt tên đường và đổi tên công trình công cộng.
05-07-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho Công an viên ở ấp và Ấp đội trưởng, Khu vực trưởng quân sự.
05-07-2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định một số chế độ đối với Đội công tác xã hội tình nguyện ở xã, phường, thị trấn.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,279,175 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner