Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 69 + 70           Năm 2019 Ngày 08 tháng 11 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
24-10-2019 Quyết định số 2551/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính. 03
29-10-2019 Quyết định số 2590/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố. 10
29-10-2019 Quyết định số 2593/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính; Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 13
29-10-2019 Quyết định số 2603/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 27
05-11-2019 Quyết định số 2675/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 30
05-11-2019 Quyết định số 2676/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra thành phố. 54
06-11-2019 Quyết định số 2680/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải. 58
30-10-2019 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ. 61
05-11-2019 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 68