"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2009           Ủy ban nhân dân quận Ô Môn           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 15 văn bản do Ủy ban nhân dân quận Ô Môn ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-12-2009 Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn.
23-10-2009 Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Ô Môn.
06-10-2009 Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Ô Môn.
26-08-2009 Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra quận Ô Môn.
20-06-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn.
20-06-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế quận Ô Môn.
20-06-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp quận Ô Môn.
10-06-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về việc ban hành quy định soạn thảo văn bản, thẩm định, trình ký và phát hành văn bản.
06-05-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin quận Ô Môn.
06-05-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Ô Môn.
06-05-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Ô Môn.
06-05-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế quận Ô Môn.
06-05-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ quận Ô Môn.
13-04-2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về việc tăng cường xã hội hóa giáo dục trong việc vận động trẻ nhà trẻ, mẫu giáo, xây dựng xã hội học tập, giáo dục đạo đức học sinh, xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia.
02-04-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về việc phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2009 đến năm 2012.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,322,623 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner