"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Tư pháp (Năm 2013)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 83 văn bản thuộc lĩnh vực Tư pháp được ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2013 Quyết định số 4453/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Chỉ thị số 20/2000/CT-UB ngày 21 tháng 9 năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ về việc tăng cường công tác bảo vệ mạng lưới viễn thông Quốc gia trên địa bàn tỉnh.
20-12-2013 Quyết định số 4426/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
20-12-2013 Quyết định số 4425/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
20-12-2013 Quyết định số 4424/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.
20-12-2013 Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng.
20-12-2013 Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
20-12-2013 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức.
11-12-2013 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về bãi bỏ Khoản A Điều 1 Nghị quyết số 23/2004/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc bổ sung, điều chỉnh mức thu của ngành Giáo dục và Đào tạo và chế độ chi hành chính sự nghiệp.
11-12-2013 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Cần Thơ, thành phố Cần Thơ ban hành hết hiệu lực thi hành.
11-12-2013 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chương trình giám sát năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ.
11-12-2013 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ.
11-12-2013 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính, quyết định tổng biên chế công chức, viên chức trong đơn vị sự nghiệp năm 2014 của thành phố Cần Thơ.
10-12-2013 Quyết định số 4237/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân loại ấp, khu vực thuộc thành phố Cần Thơ.
29-10-2013 Quyết định số 3400/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
29-10-2013 Quyết định số 3385/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với các sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân quận, huyện và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.
21-10-2013 Quyết định số 3258/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp và hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành.
15-10-2013 Quyết định số 3210/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới; sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính; bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ.
10-10-2013 Quyết định số 3176/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới; bãi bỏ thủ tục hành chính trong Bộ thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ.
10-10-2013 Quyết định số 3175/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.
10-10-2013 Quyết định số 3174/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,256,884 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner