"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng (Năm 2016)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 11 văn bản thuộc lĩnh vực Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng được ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-12-2016 Quyết định số 3852/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc các nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2017.
14-12-2016 Quyết định số 3851/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao kế hoạch vốn và tổ chức thực hiện đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020 thành phố Cần Thơ. (Đăng Công báo từ số 125 + 126 đến số 127 + 128).
09-12-2016 Nghị quyết số 75/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố Cần Thơ năm 2015.
09-12-2016 Nghị quyết số 64/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2017.
09-12-2016 Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định một số mức chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.
09-12-2016 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017.
09-12-2016 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 thành phố Cần Thơ.
09-12-2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2017 đến năm 2020.
22-07-2016 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2016 tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2016.
03-02-2016 Quyết định số 276/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2016.
19-01-2016 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều hành thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,298,716 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner