"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 69 + 70           Năm 2022 Ngày 27 tháng 12 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
09-12-2022 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 03
09-12-2022 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninhnăm 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023. 17
09-12-2022 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố Cần Thơ năm 2021. 28
09-12-2022 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND về việc giao chi tiết, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Cần Thơ từ các nguồn vốn ngân sách địa phương. 56
Ủy ban nhân dân thành phố
21-12-2022 Quyết định số 4248/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông. 63
21-12-2022 Quyết định số 4249/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo. 66
21-12-2022 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường công tác thu thuế năm 2023. 69
32,237,128 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner