"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 59 + 60           Năm 2022 Ngày 30 tháng 11 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
21-11-2022 Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. 03
Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
14-11-2022 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2022. 08
14-11-2022 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2022. 13
14-11-2022 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND về việc điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương. 24
14-11-2022 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 09 Trung tâm Y tế tuyến huyện, thành phố Cần Thơ. 33
14-11-2022 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Cần Thơ. 38
Ủy ban nhân dân thành phố
18-11-2022 Kế hoạch số 227/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thành phố Cần Thơ đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. 42
18-11-2022 Kế hoạch số 229/KH-UBND thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 56
32,237,173 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner