"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 25 + 26           Năm 2006 Ngày 05 tháng 11 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
16-10-2006 Quyết định số 72/2006/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định chế độ thông tin báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 04
06-10-2006 Chỉ thị số 12/2006/CT-UBND về một số giải pháp cần tập trung chỉ đạo trong những tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2006. 14
13-10-2006 Chỉ thị số 13/2006/CT-UBND về việc củng cố, xây dựng lực lượng tự vệ cơ quan 3 cấp và thành lập Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 22
Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy
31-08-2006 Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND về việc công bố danh mục đường phố được phép sử dụng tạm thời một phần bên trong vỉa hè trên địa bàn quận Bình Thủy. 24
11-10-2006 Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND v/v chia tách, thành lập Khu vực thuộc phường Trà Nóc quận Bình Thủy. 29
11-10-2006 Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy. 32
19-10-2006 Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ. 61
Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều
20-10-2006 Chỉ thị số 03/2006/CT-UBND về một số giải pháp cần tập trung chỉ đạo trong những tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2006 Về một số giải pháp cần tập trung chỉ đạo trong những tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2006. 68
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
13-10-2006 Quyết định số 2264/QĐ-UBND v/v phê duyệt Đề án thành lập mới, chia và điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, thị trấn thuộc quận Ninh Kiều, quận Ô Môn, huyện Phong Điền, huyện Vĩnh Thạnh thuộc thành phố Cần Thơ. 73
19-10-2006 Kế hoạch số 35/KH-UBND triển khai "Diễn đàn" đóng góp ý kiến xây dựng và thực hiện Chương trình Cải cách hành chính của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2006 - 2010. 80
25-10-2006 Kế hoạch số 36/KH-UBND về việc tổ chức Hội thi Công chức Tư pháp - Hộ tịch giỏi lần II năm 2006 - thành phố Cần Thơ. 87
25-10-2006 Công văn số 4220/UBND-NC v/v thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức. 92
Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt
28-07-2006 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND v/v thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện khóa IX. 97
28-07-2006 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND v/v miễn nhiệm ủy viên TT. HĐND và thành viên Ban thư ký kỳ họp HĐND huyện Thốt Nốt. 99
28-07-2006 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND v/v miễn nhiệm Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện. 101
28-07-2006 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND v/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên TT. HĐND huyện. 103
28-07-2006 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND v/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban pháp chế và thành viên Ban thư ký kỳ họp HĐND huyện khóa IX. 105
32,236,572 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner