"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 28 + 29           Năm 2006 Ngày 25 tháng 11 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
17-11-2006 Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND v/v ban hành bổ sung Phụ lục IX "Hồ sơ của Công an thành phố" theo Quy chế phối hợp giữa các sở, ban ngành trong việc giải quyết hồ sơ, công việc có liên quan. 03
Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh
01-08-2006 Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND v/v ban hành chương trình hành động của UBND huyện về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 06
01-08-2006 Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Vĩnh Thạnh. 14
26-09-2006 Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND ban hành quy chế phân loại, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh. 38
03-11-2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND v/v ban hành quy định về chế độ thông tin báo cáo. 43
01-08-2006 Chỉ thị số 02/2006/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý đất đai và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh. 52
21-08-2006 Chỉ thị số 03/2006/CT-UBND về việc triển khai thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2010. 56
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
06-11-2006 Quyết định số 2409/QĐ-UBND v/v ủy quyền phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”. 61
06-11-2006 Quyết định số 2410/QĐ-UBND v/v thành lập Trung tâm Pháp y trực thuộc Sở Y tế. 63
13-11-2006 Quyết định số 2439/QĐ-UBND v/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng - tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Hưng Phú 1, Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ, phường Hưng Phú và Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 65
13-11-2006 Quyết định số 2443/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố. 71
17-11-2006 Quyết định số 2482/QĐ-UBND v/v thành lập Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. 80
21-11-2006 Quyết định số 2504/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường Ba Mít - Bông Giếng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. 82
03-11-2006 Kế hoạch số 37/KH-UBND thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của cơ quan và cán bộ Tư pháp trong phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn” thuộc chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2005 - 2010. 89
22-11-2006 Kế hoạch số 40/KH-UBND v/v thực hiện Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. 95
22-11-2006 Công văn số 4741/UBND-QH v/v rà soát công tác quản lý, sử dụng đất, nhà tại địa phương. 103
32,236,526 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner