"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 10 + 11           Năm 2006 Ngày 25 tháng 7 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
13-06-2006 Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND v/v phân định thẩm quyền địa hạt giữa Phòng Công chứng số 1 và Phòng Công chứng số 2 thuộc Sở Tư pháp. 03
13-06-2006 Quyết định số 58/2006/QĐ-UBND v/v phê duyệt Dự án Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. 05
13-06-2006 Quyết định số 59/2006/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp thuộc thành phố Cần Thơ. 13
15-06-2006 Quyết định số 60/2006/QĐ-UBND v/v ban hành Chương trình hành động của UBND thành phố về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 25
16-06-2006 Quyết định số 61/2006/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của UBND thành phố thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. 37
22-06-2006 Quyết định số 62/2006/QĐ-UBND về mức chi bồi dưỡng cho công tác hòa giải ở cơ sở. 44
08-06-2006 Chỉ thị số 09/2006/CT-UBND về việc tổ chức bầu cử bổ sung Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2004 - 2009. 46
Hội đồng nhân dân quận Ô Môn
04-01-2006 Nghị quyết số 23/2006/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2005 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2006. 49
04-01-2006 Nghị quyết số 24/2006/NQ-HĐND về việc giao dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách năm 2006 của quận Ô Môn Về việc giao dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách năm 2006 của quận Ô Môn. 58
04-01-2006 Nghị quyết số 25/2006/NQ-HĐND về việc giao tỉ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu năm 2006 cho các phường thuộc quận Ô Môn. 64
04-01-2006 Nghị quyết số 26/2006/NQ-HĐND về việc khoán kinh phí chi quản lý hành chính ngân sách. 66
04-01-2006 Nghị quyết số 27/2006/NQ-HĐND về việc điều chỉnh địa giới chia tách phường Châu Văn Liêm. 68
04-01-2006 Nghị quyết số 28/2006/NQ-HĐND về phân bổ nguồn vốn XDCB năm 2006 của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn. 70
04-01-2006 Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2006 của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn. 73
04-01-2006 Nghị quyết số 30/2006/NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2006 của Hội đồng nhân dân quận. 76
Ủy ban nhân dân quận Ô Môn
08-05-2006 Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế làm việc của UBND quận Ô Môn năm 2006. 77
19-01-2006 Chỉ thị số 02/2006/CT-UBND v/v chấn chỉnh mối quan hệ làm việc, tổ chức hội nghị, thông tin báo cáo, soạn thảo văn bản. 99
03-03-2006 Chỉ thị số 03/2006/CT-UBND v/v phát động chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình năm 2006. 107
32,312,741 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner