"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 77 + 78           Năm 2019 Ngày 23 tháng 12 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
04-12-2019 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 02
04-12-2019 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 03
06-12-2019 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2020. 04
06-12-2019 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND về bổ sung danh mục chủ trương đầu tư các dự án nhóm B đầu tư từ nguồn vốn thành phố quản lý và danh mục dự án nhóm B đề xuất Trung ương hỗ trợ đầu tư từ các nguồn vốn do Trung ương quản lý. 15
06-12-2019 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung danh mục dự án đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 thành phố Cần Thơ. 21
06-12-2019 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố Cần Thơ năm 2018. 41
06-12-2019 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2020. 67
32,237,031 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner