"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 41 + 42           Năm 2018 Ngày 24 tháng 7 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
11-07-2018 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2018. 03
11-07-2018 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2018. 07
11-07-2018 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch phát triển y tế thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 50
11-07-2018 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 58
11-07-2018 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2018 của thành phố Cần Thơ. 60
11-07-2018 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, hội có tính chất đặc thù năm 2018 của thành phố Cần Thơ. 65
11-07-2018 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về việc phê duyệt chỉ tiêu hợp đồng một số loại công việc theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan, đơn vị của thành phố Cần Thơ năm 2018. 78
11-07-2018 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về việc thực hiện Đề án “Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Cần Thơ tại Trường Đại học California, Riverside, Hoa Kỳ giai đoạn 2018 - 2020”. 90
11-07-2018 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 93
11-07-2018 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. 97
32,237,914 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner