"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 71 + 72           Năm 2018 Ngày 22 tháng 12 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố
07-12-2018 Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố bầu. 03
07-12-2018 Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đầu tư các dự án ngoài ngân sách nhà nước; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 10
07-12-2018 Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách. 14
07-12-2018 Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND quy định định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư các xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. 17
07-12-2018 Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố về mức hỗ trợ Nhân viên kiêm nhiệm phục vụ đọc sách, báo tại Điểm Bưu điện - Văn hóa xã. 19
Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
05-12-2018 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2021. 21
05-12-2018 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2021. 23
05-12-2018 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 24
07-12-2018 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019. 25
07-12-2018 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về việc bổ sung danh mục chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố. 35
07-12-2018 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố Cần Thơ năm 2017. 41
07-12-2018 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2019. 77
07-12-2018 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND về việc giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2019 của thành phố Cần Thơ. 91
32,238,052 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner