"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 41 + 42           Năm 2021 Ngày 07 tháng 7 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
28-06-2021 Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND về việc phân cấp quản lý công chức. 03
29-06-2021 Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 08
Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
25-06-2021 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 13
25-06-2021 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. 16
25-06-2021 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc cho ý kiến đối với dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và phương án phân bổ chi tiết các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025. 19
25-06-2021 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc cho ý kiến đối với Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị. 26
Ủy ban nhân dân thành phố
22-06-2021 Quyết định số 1318/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện. 28
22-06-2021 Quyết định số 1319/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã. 44
24-06-2021 Quyết định số 1330/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 3 Điều 1 Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 52
32,288,275 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner