"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 01 + 02           Năm 2007 Ngày 05 tháng 01 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
29-12-2006 Quyết định số 79/2006/QĐ-UBND về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2007. 04
Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy
20-12-2006 Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Năm 2006 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2007. 09
20-12-2006 Nghị quyết số 30/2006/NQ-HĐND về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2007 của quận Bình Thủy. 18
Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều
29-12-2006 Chỉ thị số 05/2006/CT-UBND v/v đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn quận Ninh Kiều. 24
Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh
29-12-2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2006 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2007. 28
29-12-2006 Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND về việc định mức phân bổ dự toán thu, chi ngân sách; tỷ lệ phân chia các nguồn thu cho các xã, thị trấn; khoán kinh phí cho các cơ quan nhà nước, Đảng, Mặt trận và các đoàn thể năm 2007. 36
29-12-2006 Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND v/v vận động nhân dân đóng góp quỹ xây dựng nông thôn mới năm 2007. 46
29-12-2006 Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND về việc điều chuyển nguồn vốn sự nghiệp kiến thiết thị chính năm 2007 sang nguồn vốn sự nghiệp giao thông, thủy lợi năm 2007. 48
29-12-2006 Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND về việc kế hoạch chi nguồn vốn sự nghiệp giao thông năm 2007. 52
29-12-2006 Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND về việc kế hoạch chi nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi năm 2007. 54
29-12-2006 Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND về việc điều chuyển và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách năm 2007. 56
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
29-12-2006 Quyết định số 2893/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cấp nước thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ (giai đoạn 1). 67
Sở Tư pháp
28-12-2006 Quyết định số 3783/QĐ-STP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ. 72
Sở Tài nguyên - Môi trường
21-12-2006 Quyết định số 83/QĐ.STNMT về việc ban hành danh mục và biểu mẫu, hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường. 76
Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy
20-12-2006 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính các phường thuộc quận Bình Thủy. 100
20-12-2006 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy. 102
Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh
29-12-2006 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2007 của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh Về chương trình giám sát năm 2007 của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh. 106
32,269,230 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner